Bg De En

View cart Your cart is empty

Доставка

Условия за доставка

Стоките предмет на поръчка  се доставят на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. 
Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ЕТ“Карбон – Александър Атанасов“ се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

 

Рекламации 

При получаване на стоката Купувача следва да провери за несъответствия: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. В случай, че установи такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от ЗЗП. При гореописаните констатации за несъответствие, следва да предявявите рекламция съгласно Чл.112 и Чл.113 от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- в сила от 10.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.). Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направите рекламация след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП , който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка ЕТ“Карбон – Александър Атанасов“ следва да достави липсващите части по най - бързия начин.

Гаранции

Гаранционния срок за всички изделия е 6 месеца. Не се определя гаранционен срок за бързоизносващи се изделия

като накладки за автомобили,водни съединения и др. Гаранционният срок за изделия  агрегатни части/двигател,скоростна кутия,купе/ е 1 година.

Защита на личните данни

ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“ съхранява и администрира лични данни на свои клиенти в съгласие с разпоредбите на българското законодателство. 
ЕТ“Карбон-Александър Атанасов“ не предоставя списъци с e-mail адреси и не разкрива пред трети лица личната информация, която потребителите са предоставили при ползване на системата